hero_2924_planning_for_renovation.jpg

Informacje prawne

Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce ("Oddział") 

Ikano Bank AB (publ) jest instytucją kredytową z siedzibą w Älmhult, w Szwecji, posiadającą adres BOX 31066, 200 49 Malmö, wpisaną do szwedzkiego Urzędu Rejestrowego Spółek pod numerem 516406-0922, działającą na podstawie zezwolenia udzielonego przez szwedzki Urząd Nadzoru Finansowego (Sw. „Finansinspektionen”), który również sprawuje nad nią nadzór. Na działanie Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddziału w Polsce, naruszające przepisy prawa, Klient może wnieść skargę do szwedzkiego Urzędu Nadzoru Finansowego.

W ramach wykonywania działalności w Polsce Bank nie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, z zastrzeżeniem art. 141c ust. 2 i 141a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1988 ze zm.).

Komisja Nadzoru Finansowego na mocy decyzji wskazała szczegółowe warunki prowadzenia przez Ikano Bank AB (publ) działalności w Polsce poprzez Oddział.


Dane kontaktowe polskiego Oddziału

Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
ul. Postępu 14
02-676 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000355541
NIP dla działalności w Polsce w ramach VAT i CIT 5263138661

Internet: www.ikanobank.pl
E-mail: obsluga.klienta@ikano.pl
Tel: +48 (22) 431 56 00

Osoba reprezentująca polski Oddział

Dyrektor Oddziału: Sylwester Pedowicz

Reprezentanci Ikano Bank AB (publ) w Oddziale:
Sylwester Pedowicz oraz Jerzy Biskup upoważnieni do łącznego reprezentowania Ikano Bank AB (publ) w zakresie działalności Oddziału.

Prokurenci upoważnieni do reprezentowania Oddziału łącznie z członkiem Rady Dyrektorów lub z innym prokurentem:
Sylwester Pedowicz
Jerzy Biskup
Joanna Magdalena Krasnodębska
Robert Suchenek 


Dane kontaktowe Banku w Szwecji

Ikano Bank AB (publ)
Box 31066
200 49 Malmo, Szwecja

Adres biura głównego w Szwecji:
Ikano Bank AB (publ)
Hyllie Boulevard 27
215 32 Malmo, Szwecja

Internet: www.ikanobank.se
Tel: +46 476 88 000
Fax: +46 476 88 140

Osoby reprezentujące Ikano Bank  AB(publ)

Przewodniczący Rady Dyrektorów: Mats Håkansson

Członkowie Rady Dyrektorów:
Claes Olof Claeson
Heather Louise Jackson
Henricus Barthelomeus van Thiel
Henrik Eklund
Lars Thorsen
Yohann Adolpe

Dyrektor Wykonawczy: Henrik Eklund

Wysokość kapitału Ikano Bank AB (publ): 78 994 001,41 SEK (wpłacony w całości)


Organy nadzorujące

Komisja nadzorująca w Polsce

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstanców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Departament Licencji Bankowych
Tel: +48 (22) 262 4813
Fax: +48 (22) 262 4819
Internet: www.knf.gov.pl


Komisja nadzorująca w Szwecji

Szwedzki Urząd Nadzoru Finansowego (Sw. "Finansinspektionen")
Sw. Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 787 80 00
Fax: +46 8 24 13 35
Internet: www.fi.se


Dodatkowe informacje prawne

Ikano Bank AB (publ) jest szwedzką instytucją kredytową, która działa na terytorium różnych państw członkowskich (w tym Polski) za pośrednictwem oddziałów. Ikano Bank jest administratorem danych osobowych. Informacje w zakresie celów i zasad przetwarzania danych osobowych znajdziesz w poniżej:

Klauzule informacyjne Ikano Banku

Ikano Bank powołał jednego Inspektora Ochrony Danych na poziomie centralnym, jednakże w celu ułatwienia kontaktu z lokalnymi interesariuszami lub organami nadzoru, w każdym z krajów Ikano Bank wyznaczył lokalnego reprezentanta Inspektora Ochrony Danych.

Lokalnym reprezentantem Inspektora Ochrony Danych w Polsce jest Jakub Stolarczyk. Kontakt z reprezentantem Inspektora Ochrony Danych w języku polskim jest możliwy pod adresem e-mail: iod@ikano.pl

Niezależnie od powyższego informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych powołanym na poziomie centralnym Ikano Banku jest Cecilia Frank. Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy języku angielskim pod adresem e-mail: dpo@ikano.se 

Niezależnie od przepisów dotyczących danych osobowych wszelkie informacje jakie przekazujesz nam w związku z wnioskiem kredytowym oraz fakt zawarcia i realizacji umowy kredytowej objęte są tajemnicą bankową zdefiniowaną w art. 104 ust 1 Prawa bankowego. Zachowanie Tajemnicy bankowej obowiązuje pracowników Ikano Banku oraz wszystkie osoby współpracujące z Ikano Bankiem zarówno w okresie współpracy jak i po jej zakończeniu.